30. maj 2012

Generalforsamling marts 2012


19. mar. 2009

Ordinær Generalforsamling 2009

Sted: Egekværnen
Tid: Onsdag 25-03-2009 kl. 19.00 OBS ny tid


Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning v/formanden
 • Aflæggelse af regnskab v/kassereren

 • Indkomne forslag fra medlemmer
  - Vedligehold af privat fællesvej Teglgårdsvej
  - Vejfond skal fremover også dække Teglgårdsvej og kontingentbetaling omfordeles.
  - Beplantning ud mod Teglgårdsvej fjernes og ny beplantning eg og fjeldribs etableres.
  - Stillevej 15 km/t

-Detaljer om forslag fremgår af runddelt indkaldelse.

 • Nedsættelse af sommerfest udvalg, frivillige?
 • Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer, formand/næstformand på valg,
  Michael Holmer genopstiller
  René Kjellerup genopstiller

 • Valg af revisor og revisorsuppleant,

 • Eventuelt

Bestyrelsen ser frem til et stort fremmøde og en god aften. Grundejerforeningen vil være vært med kaffe/vand/øl, og småkager.


Vel mødt.
Med venlig hilsen
Torben Gaml, Nonbo Dal 3, kasserer
René Kjellerup, Nonbo Dal, 13, næstformand
Michael Holmer, Nonbo Dal, 2, formand

12. sep. 2008

Indsigelse mod lokalplan 312

Grundejerforeningerne langs Teglgårdsvej har lavet følgende indsigelse mod den aktuelle lokalplan 312, Boligområde langs Teglgårdsvej Hald Ege. Indsigelse mod lokalplan 312: ”Boligområde ved Teglgårdsvej, Hald Ege.

Indsigelsen drejer sig primært om lokalplanforslagets manglende forholden sig til de store trafikproblemer, der allerede i dag er tilfældet på Teglgårdsvej, men som vil blive helt uacceptable med yderligere 30-32 husstande i en ny udstykning. 

Problemerne er først og fremmest en meget farlig sammenblanding af bløde og hårde trafikanter, som er ekstra problematisk på Teglgårdsvej øst for ”banelinien”, da vejen er skolevej for mange små cyklister, og vejens og chikanernes udformning bevirker, at cyklister og biler kommer meget tæt på hinanden. Men også at chikanernes form og placering medfører hyppige påkørsler og ødelæggelser fra især store lastbiler. Endvidere tvivler vi stærkt på, at vejen har en sådan teknisk beskaffenhed, at den kan holde til den stærkt øgede trafik, der er sket – og fremover vil ske – siden anlæggelsen i midten af -90'erne.

FORSLAG: Vi foreslår, at lokalplanen udvides til at omfatte hele Teglgårdsvej øst for ”banelinien”, og at Viborg Kommune som vejmyndighed i samarbejde med Teglgårdsvejs vejlaug og udstykkeren udarbejder et forslag til reetablering af Teglgårdsvej, som kan indgå i et ændret lokalplanforslag. Forslaget kunne bl.a. indeholde: 

1. udvidelse af den nuværende sti på sydsiden af Teglgårdsvej til en dobbeltrettet cykel-/gangsti. 

2. nykonstruktion af chikaner m.m., så a) hastigheden effektivt holdes nede, b) bløde trafikanter sikkert kan krydse Teglgårdsvej til/fra cykel-/gangsti- en, c) chikanerne ikke er til hindring for redningskøretøjers og lastbilers færdsel. 

3. overvejelse om etablering af alternativ til-/frakørsel til området fra Koldbækvænget eller Koldingvej.

4. Teglgårdsvej vest for ”banelinien”: markering med cykelstriber i begge sider af Teglgårdsvej, så cyklister ikke tvinges op på fortove eller ud på kørebanen på grund af parkerede biler. 

Under alle omstændigheder er problemerne med sammenblanding af blød og hård trafik så store allerede i dag, at tilladelse til byggemodning og byggeri på det nye udstykningsområde under ingen omstændigheder bør gives, før f.eks. forslag 1. er ført ud i livet, da byggemodning og byggeri jo vil medføre ekstra tung trafik med mange store lastbiler. Endvidere opfordrer vi kommunen til at undersøge muligheden for, at den tunge lastbilkørsel i byggeperioden kan ske fra øst til/fra Vejlevej. 

Grundejerforeninger og borgere i Nonbo-området/Teglgårdsvej. Beboerer på Teglgaardsvej kan underskrive indsigelsen i fælleshuset, Nonbo Hede indtil d. 30. august.

Grundejerforeningerne langs Teglgårdsvej

2. sep. 2007

Fælles havedag lørdag 8. september kl. 10.00

Plan for arbejdsdagen:

 • På volden rundt om bålpladsen går vi efter at få en stedsegrøn vold med flis både på vold og inderdel omkring bålet.
 • Petangue banens kanter skal stikkes af. Ukrudt i banen fjernes samt en rivning af samme.
 • Havemøbler skal males. Der er 2½ l maling og to pensler, så to personer skal på denne opgave.
 • Nonbo Dal Stien skal vedligeholdes. Fliser skal rettes op og kanter renholdes. Beskæring af buske og træer samt ukrudt fjernes. Grundejerforeningens grund går fra fliserne på stien og 80 cm til 100 cm ind mod Nonbo Vænge. Det er vigtigt at vi er opmærksom på hvor skel er placeret da der pt. kører en sag ved kommunen omkring vedligehold af beplantningen omkring skel.
 • Fodboldbanen. Det er besluttet at købe en opmærkningsmaskine til fodboldbanen til ca. kr. 700,-. Banen kridtes op på arbejdsdagen. (Michael). Claus ville tjekke op på om der var brugte net fra RIF til udskiftning af de gamle.
 • Jævning af jord i midterarealet. Fællesarealet i indercirklen har et hul og en lille jordbunke der skal jævnes og sås græs på. Således at der kan slås græs i hele området med havetraktoren.
 • Stubbe fjernes.Der skal i fælles området ud mod Teglgårdsvej fjernes et par stubbe der er i vejen når der slåes græs.
 • Skelpæle af jernrør ved samme område op mod Nonbo Vænge skal slås ned i jorden da de rager så højt op at det kan skade plæneklipperens knive hvis de påkøres.
 • Skilte med 15 km/t ved indkørslen til Nonbo Dal skal rengøres.

På fælles arbejdsdagen er der i følge haveplanen stadig et par husstande der skal klare de grønne områder i følge planen.

9. jul. 2007

Nyhedsbrev juli 2007

På et netop afholdt bestyrelsesmøde den 8. juli 2007 har følgende punkter været diskuteret.

 • Fra generalforsamlingen er følgende ikke endeligt afklaret men ikke aktuelt lige nu, men snerydningen skal være bedre fremover. Er der stemning for at blive medlem af den store grundejerforening, mod merbetaling, for derved at være med i snerydningen? Kommenter ved at sende mail på linket herunder.
 • Fælles havedag afholdt med mange fremmødte og med gennemførelse af næsten alle planlagte punkter
 • Årets gadefest afholdt med stor succes og med rigtigt mange deltagere
 • Have affalds området genetableret, det opfordres til overholdelse af regler for brug. Sørg nu for at få affaldet helt ind bag ved det må ikke ligge ude i det åbne område. Kontakt bestyrelsen ved problemer
 • Vedligeholdet af vores fællesområder lader noget tilbage, såfremt der er problemer bedes bestyrelsen kontaktet.
 • Bålpladsen skal færdig etableres, aktivitetsudvalget planlægger en ekstra dag den 17. august og de indsender ansøgningen om tilskud snarest
 • På denne ekstra arbejdsdag med lidt ekstra arbejde vil grundejerforeningen sørge for pølser, øl og vand når vi efter indretningen af bålpladsen laver bål
 • Vores fælles havebænke trænger meget til vedligeholdelse med maling og reparation dette gennemføres på samme ekstra dag
 • Det store festtelt kan lånes til private formål af Nonbo Dal beboere personligt og ikke videre til andre
 • Havetraktoren og buskrydderen er ikke til privat benyttelse og dette bedes overholdt. Havetraktoren kan dog benyttes til at trække den trailer der er lavet og beregnet til haveaffald.