12. sep. 2008

Indsigelse mod lokalplan 312

Grundejerforeningerne langs Teglgårdsvej har lavet følgende indsigelse mod den aktuelle lokalplan 312, Boligområde langs Teglgårdsvej Hald Ege. Indsigelse mod lokalplan 312: ”Boligområde ved Teglgårdsvej, Hald Ege.

Indsigelsen drejer sig primært om lokalplanforslagets manglende forholden sig til de store trafikproblemer, der allerede i dag er tilfældet på Teglgårdsvej, men som vil blive helt uacceptable med yderligere 30-32 husstande i en ny udstykning. 

Problemerne er først og fremmest en meget farlig sammenblanding af bløde og hårde trafikanter, som er ekstra problematisk på Teglgårdsvej øst for ”banelinien”, da vejen er skolevej for mange små cyklister, og vejens og chikanernes udformning bevirker, at cyklister og biler kommer meget tæt på hinanden. Men også at chikanernes form og placering medfører hyppige påkørsler og ødelæggelser fra især store lastbiler. Endvidere tvivler vi stærkt på, at vejen har en sådan teknisk beskaffenhed, at den kan holde til den stærkt øgede trafik, der er sket – og fremover vil ske – siden anlæggelsen i midten af -90'erne.

FORSLAG: Vi foreslår, at lokalplanen udvides til at omfatte hele Teglgårdsvej øst for ”banelinien”, og at Viborg Kommune som vejmyndighed i samarbejde med Teglgårdsvejs vejlaug og udstykkeren udarbejder et forslag til reetablering af Teglgårdsvej, som kan indgå i et ændret lokalplanforslag. Forslaget kunne bl.a. indeholde: 

1. udvidelse af den nuværende sti på sydsiden af Teglgårdsvej til en dobbeltrettet cykel-/gangsti. 

2. nykonstruktion af chikaner m.m., så a) hastigheden effektivt holdes nede, b) bløde trafikanter sikkert kan krydse Teglgårdsvej til/fra cykel-/gangsti- en, c) chikanerne ikke er til hindring for redningskøretøjers og lastbilers færdsel. 

3. overvejelse om etablering af alternativ til-/frakørsel til området fra Koldbækvænget eller Koldingvej.

4. Teglgårdsvej vest for ”banelinien”: markering med cykelstriber i begge sider af Teglgårdsvej, så cyklister ikke tvinges op på fortove eller ud på kørebanen på grund af parkerede biler. 

Under alle omstændigheder er problemerne med sammenblanding af blød og hård trafik så store allerede i dag, at tilladelse til byggemodning og byggeri på det nye udstykningsområde under ingen omstændigheder bør gives, før f.eks. forslag 1. er ført ud i livet, da byggemodning og byggeri jo vil medføre ekstra tung trafik med mange store lastbiler. Endvidere opfordrer vi kommunen til at undersøge muligheden for, at den tunge lastbilkørsel i byggeperioden kan ske fra øst til/fra Vejlevej. 

Grundejerforeninger og borgere i Nonbo-området/Teglgårdsvej. Beboerer på Teglgaardsvej kan underskrive indsigelsen i fælleshuset, Nonbo Hede indtil d. 30. august.

Grundejerforeningerne langs Teglgårdsvej